Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από το 38ο χιλιόμετρο (α/κ Παραβεγορίτιδας) μέχρι το 48,5 χιλ/τρο (όρια Π.Ε. Πέλλας) της Ε.Ο.2 Φλώρινας – Έδεσσας και διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτήριων οδών για την πραγματοποίηση της ειδικής μεταφοράς υπέρβαρου –υπερμεγέθους φορτίου από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς το ορυχείο της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθμό 6028/17/365146 από 2102-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.
3. Την υπ’ αριθ. 6377/116 και 6385/119 από 12-01-2018 Άδεια Διέλευσης υπέρβαρου/υπερμεγέθους οχήματος της Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε.
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
5. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλεση της εν θέματι μεταφοράς,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Έδεσσας, από το 38ο χιλιόμετρο (α/κ Παραβεγορίτιδας) μέχρι το 48,5 χιλιόμετρο (όρια Π.Ε. Πέλλας).
ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προκειμένου διανυθεί η απόσταση μέχρι την έξοδο του συρμού στο 46,6 χιλιόμετρο (διασταύρωση Τ.Κ.
Πύργων) της Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Έδεσσας και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των κέντρων R/T των Δ.Α. Φλώρινας, Δ.Α. Πέλλας και Δ.Α. Κοζάνης.
2. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Έδεσσα θα διεξάγεται ως εξής :
i. των ελαφρών οχημάτων (Ι.Χ.Ε., Ι.Χ.Φ. έως 4 τόνων) μέσω της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας.
ii. Των βαρέων οχημάτων μέσω της Εγνατίας Οδού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
-2-
1. Η μεταφορά θα διενεργηθεί με αποκλειστική ευθύνη του μεταφορέα, τόσο για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και των λοιπών εμπλεκόμενων στη μεταφορά όσο και των λοιπών χρηστών της οδού. Η μέγιστη ταχύτητα του συρμού ορίζεται στα 10 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο μεταφορέας υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επίσης έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε ο συρμός να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους από άλλα οχήματα τα οποία φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης. Τα προεξέχοντα τμήματα του οχήματος κατά μήκος και κατά πλάτος να επισημανθούν με πινακίδες διαστάσεων 0,50μ Χ 0,50μ, με λευκές και κόκκινες λοξές ραβδώσεις.
2. Η παρούσα απόφαση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια ειδικής μεταφοράς υπέρβαρου – υπερμεγέθους φορτίου στο προαναφερόμενο τμήμα της Ε.Ο.2 Φλώρινας – Έδεσσας, αρμοδιότητας της Π.Δ.Μ./Δ.Τ.Ε. έχει ισχύ εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω (1), (3), (4) και (5) σχετικά κατά το χρονικό διάστημα από 26-02-2018 και ώρα 20:00 μέχρι την 27-02-2018 και ώρα 06:00.
3. Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθούν, καθόσον ο χρόνος διέλευσης του βαρέως/υπερδιάστατου οχήματος είναι εκτιμώμενος και μπορεί να μετατοπισθεί, ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.

Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής