Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καλεί τα μέλη της (ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ)  ως Φορείς Εκπροσώπησης των  Εργοδοτών να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 – 49 εργαζομένους, με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ :  Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

Στο πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν:

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δυνατότητα συμμετοχής, στο αντίστοιχο πρόγραμμα των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, Οι οποίοι::

  • παρακολούθησαν κατά το παρελθόν προγράμματα κατάρτισης,
  • Δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ,
  • Αλλά και εργαζόμενοι Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω πρόγραμμα  επαγγελματικής κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν:

Α.    Εργαζόμενοι   επιχειρήσεων  Μέλη του ΦΕΕ  (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι μη Μέλη του ΦΕΕ  ( όταν ο Φορέας εκπροσώπησης του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα, ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν  σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν, ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

Β.   Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α)    Όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση και

β)    να διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 175 στον ίδιο εργοδότη , το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου (2017).

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ :

Τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά α)  Των εργαζομένων χωρίς σταθερή εργασία  και β) των εργαζομένων μη Μέλη των ΦΕΕ.  Οι ως άνω καταρτιζόμενοι, θα απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :

Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ Της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)
  • Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών) είτε
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

 

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκειά τους θα είναι σαράντα  ( 40 )  ώρες και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Η αμοιβή των καταρτιζομένων είναι πέντε (5,00) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ομοσπονδίας,

Παπάγου 43, 59 100 Βέροια,  τηλ. 23310 63707,  email  oesdkmak@gmail.com  ή στους κατά τόπου Εμπορικούς Συλλόγους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ