Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες ακινήτων για εκμίσθωση κατοικιών

Ο Δήμος Φλώρινας για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά/Επιδότηση Ενοικίου» και αφορά την πράξη «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας» (ΟΠΣ 5070822). Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η παροχή κοινωνικών συνοδευτικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων ατόμων-οικογενειών Ρομά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό της Φλώρινας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί 100% και καλύπτει σε βάθος τριετίας το κόστος ενοικίου και μέρος των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα) των προς εκμίσθωση κατοικιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλώρινας καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ακίνητα προς ενοικίαση να υποβάλουν προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τους τα παρακάτω:

Προδιαγραφές κατοικιών:

 • Δύο (2) διαμερίσματα/κατοικίες από 18 έως 35 τ.μ. (στέγαση μονομελών οικογενειών)
 • Ένα (1) διαμέρισμα/κατοικία από 36 έως 53 τ.μ. (στέγαση διμελούς οικογένειας)
 • Τέσσερα (4) διαμερίσματα/κατοικίες από 54 έως 71 τ.μ (στέγαση τριμελούς οικογένειας)
 • Δύο (2) διαμερίσματα/κατοικίες από 72 έως 89 τ.μ (στέγαση τετραμελών οικογενειών)
 • Ένα (1) διαμέρισμα/κατοικία από 126 έως 150τ.μ (στέγαση επταμελούς οικογένειας)
 • Τα διαμερίσματα/κατοικίες οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).
 • Τοποθεσία εντός του Δήμου Φλώρινας.
 • Τα διαμερίσματα/κατοικίες οφείλουν να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό, επαρκή θέρμανση, ζεστό νερό, αποχέτευση.
 • Άμεσα κατοικήσιμα.

 

Όροι μίσθωσης

 • Συμβαλλόμενοι είναι ο ιδιοκτήτης Κατοικίας και ο Ωφελούμενος από τη μία και ο ιδιοκτήτης Κατοικίας και ο Δήμος (Δικαιούχος) ως Εγγυητής, για την εξασφάλιση της σωστής χρήσης του ακινήτου.
 • Διάρκεια μίσθωσης τα τρία (3) έτη.
 • Το μίσθωμα ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια και με βάση την τιμή μονάδας όπως ορίζεται στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, το μηνιαίο μίσθωμα των ακινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά το γινόμενο της ανώτατης τιμής ενοικίασης (5,5 ευρώ/ τ.μ.) επί τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου στη βάση των προσκομισθέντων παραστατικών μίσθωσης ακινήτου. Εξαιρείται η ενοικίαση ακινήτου άνω των 150 τ.μ., όπου, δεν χρηματοδοτούνται τα πρόσθετα (πέραν των 150 τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ακίνητο εμβαδού 150 τ.μ. (150 τ.μ.* 5,5€=825€).
 • Δαπάνες Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) (ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρηστα, θέρμανση) καλύπτονται από το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά έως το ποσό των 160€ μηνιαίως, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
 • Οι ωφελούμενοι (ένοικοι ακινήτου) παρακολουθούνται και υποστηρίζονται από στελέχη του Κέντρου Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Φλώρινας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ωφελούμενων και η καλή κατάσταση των κατοικιών.
 • Η καταβολή των μισθωμάτων, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί 30 ημερολογιακές μέρες παραμονής στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, θα καταβάλλεται απευθείας από το Δήμο Φλώρινας (και όχι τον ωφελούμενο) στον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο ίδιος.
 • Για την επιβεβαίωση της συνδρομής των παραπάνω προδιαγραφών και προϋποθέσεων και πριν την ένταξη των ακινήτων στο πρόγραμμα, η Επιτροπή αξιολόγησης των προϋποθέσεων των προς ενοικίαση ακινήτων (ΑΔΑ: 6ΠΤΦΩΗΙ-ΨΑΗ) του Δήμου Φλώρινας θα λαμβάνει τις αιτήσεις, θα ελέγχει και θα αξιολογεί τις προϋποθέσεις των προς ενοικίαση ακινήτων στο πλαίσιο της πράξης «Επιδότηση ενοικίου Ρομά Δήμου Φλώρινας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

 

Υποβολή αιτήσεων

H υποβολή των αιτήσεων για την ενοικίαση κατοικιών ξεκινά τη Δευτέρα 25/01/2021 και λήγει την Παρασκευή 19/02/2021. Αιτήσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού & Τουρισμού του Φλώρινας (Δημ. Αγοράς 70).

Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 23850-44514, 2385044511 & 2385044520 ή/και στο e-mail: [email protected].