Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο Κ.Π.Ε. Μελίτης

Έχοντας υπ΄ όψη :
i. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016
ii. Την παράγραφο 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
iii. Τη με αριθμό πρωτ. 136/1303/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΒΧ46ΨΖΣΠ-ΧΥ4) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
iv. Τη με αριθμό πρωτ. 603/52/8397/09.03.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006406623) Έγκριση Δαπάνης
v. Τη με αριθμό πρωτ. 7244/463/27.10.2020 (ΑΔΑ: Ψ90Ξ46ΨΖΣΠ-445 ) Απόφαση Δ.Σ
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να
καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια 1.500,00 lt (χίλια πεντακόσια λίτρα) Πετρελαίου
Θέρμανσης (CPV 09135100-5), για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ.
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ
(1.350,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» με κωδικό
ΟΠΣ 5050677, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» (ΑΠ 6 ΜΕΤ).
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο, ελεύθερο από δασμούς και τέλη,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της παρούσας υπολογίστηκε ως ενδεικτική τιμή ανά
λίτρο 0,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λοιπών φόρων και κρατήσεων.
Σημειώνεται ότι η ποσότητα των 1.500,00 lt είναι ενδεικτική των αναγκών του Κ.Π.Ε.
ΜΕΛΙΤΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας ή
δύναται να υπερβεί την ποσότητα εφόσον επαρκεί ο προϋπολογισμός.
2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στη διεύθυνση (URL) : www.kpe.inedivim.gr.
Για την παροχή διευκρινήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στα
στοιχεία επικοινωνίας του K.Π.Ε.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)»
MIS 5050677
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη οικονομική προσφορά), η οποία θα προκύψει κατά την προσφερόμενη έκπτωση
επί τοις εκατό στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (βλ.
ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για την Περιφερειακή Ενότητα ΦΛΩΡΙΝΑΣ
κατά την ημερομηνία παράδοσης.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως
την 31/12/2020, με την επιφύλαξη της εξάντλησης της οριζόμενης προϋπολογισθείσας
δαπάνης ήτοι των 1.350,00 €.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ, το
αργότερο μέχρι την 07/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Επωνυμία, δ.τ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΜΕΛΙΤΗΣ, ΒΕΥΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. 53074
Ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ
μέχρι την καθορισμένη, από την πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, με
ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου της προσφοράς.
Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του Κ.Π.Ε.
ΜΕΛΙΤΗΣ μέχρι την καθορισμένη, από την πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.
Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές
Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του “ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” της παρούσας,
το οποίο θα αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα δημοσίευσης της
πρόσκλησης.
7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)»
MIS 5050677
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, στο γραφείο του Υπευθύνου της Π.Ο. του
Κ.Π.Ε., την 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών.
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Οι παραδόσεις της προμήθειας θα γίνονται τμηματικά σε ημερομηνία και ώρα που θα
προκύψει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Κ.Π.Ε. και αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να
παραδίδει την προμήθεια εντός 5 ημερών, από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν έγγραφης
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την οριζόμενη επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή
παραλαβής συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ή μη παραλαβής εντός μίας
εργάσιμης ημέρας από την παράδοση της προμήθειας το οποίο κοινοποιείτε στον ανάδοχο
εφόσον το επιθυμεί.
Για την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα
του ζητηθούν από τις υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (π.χ. τιμολόγιο, φορολογική ασφαλιστική
ενημερότητα).
Η πληρωμή θα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και εφόσον η προμήθεια έχει παραληφθεί από την
επιτροπή παραλαβής. Επί της πληρωμής θα γίνει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
10.1 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μείγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν
δύναται να περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες, θα είναι δε σύμφωνο με τις κρατικές
προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις:
i. Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/ Β΄/16-10-2003 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θέρμανσης»,
ii. Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273/ Β΄/05-09-2003 – Διόρθωση Σφαλμάτων στο (ΦΕΚ-1630 Β/03)
«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».
Το προς προμήθεια καύσιμο και το πρατήριο του προμηθευτή θα πρέπει, επίσης, να
συμμορφώνονται στις διατάξεις των:
i. Κ.Υ.Α.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-02-2012): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον
τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ii. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/02-05-2012): Μέτρα για τη μείωση της
ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ
«σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού
μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009.

«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)»
MIS 5050677
10.2 Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων
i. Πρόσθετα
Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση,
να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.),
φάκελο για κάθε πρόσθετο.
Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι
αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε
άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και
εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.
ii. Δεδομένα ακριβείας
Τα πρότυπα που αναφέρονται στην απόφαση Κ.Υ.Α.316/2010/12 περιλαμβάνουν δεδομένα
ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα
αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ ISO 4259/1995.
iii. Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου – Λοιποί όροι
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια
εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά τη μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους
χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό
και φυτικά. Τονίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα
στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ο Υπεύθυνος της Π.Ο.
του Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ

ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ