Πωλούνται

Πωλούνται 50 πρόβατα, 3 κριάρια, 10 γίδια και ένας τράγος στην περιοχή της Φλώρινας.

πληροφορίες στο τηλ. 6974722939, Μιχάλης