Ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»

«Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
α) Η υπ’ αριθ. οικ. 49692 από 11-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΤΟΟΡ1Γ-ΙΞΗ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
β) Η υπ’ αριθ. 63933 από 22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΩ57ΛΨ-ΞΣΣ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
γ) Άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Η υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
στ) Την υπ’ αριθ. 6028/ 20/1092262 από 28-05-2020 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από την έκδοση της απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων
διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική απόφαση, η Περιφέρεια Ενότητα Φλώρινας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των προαναφερόμενων τμημάτων των Εθνικών Οδών, προέβη στην έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του θέματος με την ανωτέρω (β) σχετική, στην οποία λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια ταχύτητας καθώς και το
απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).
Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εγκρίθηκε και θα ισχύει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στους χρήστες της οδού, για την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, για την έγκαιρη και σωστή τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης του εν λόγω έργου, καθώς και για την χρήση της κατάλληλης φωσφορούχας στολής από το προσωπικό.
β) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η προβλεπόμενη σήμανση, όπως αναλύονται διεξοδικά στη μελέτη, θα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες (συμβατικός χρόνος και ενδεχόμενες παρατάσεις).
γ) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες).
δ) Μετά το πέρας εργασιών τα τμήματα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία, με ιδιαίτερη μνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξιακής σήμανσης που δεν απαιτούνται και απομάκρυνσή τους από το οδόστρωμα προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού. Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών στο πέρας της ημέρας οι εργασίες ολοκληρωθούν μόνο στον ένα από τους δύο κλάδους, θα πρέπει να παραμείνει στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μόνο η κατάλληλα εγκεκριμένη για την περίπτωση αυτή σήμανση.
ε) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εκτός της προβλεπόμενης άρτιας προειδοποιητικής σήμανσης, η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται και από ειδικούς εργάτες (σημαιοφόρους) με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ασυρμάτους, ειδική στολή κ.α.) στην αρχή και στο πέρας του τμήματος που θα εκτελούνται εργασίες και με φωτεινούς σηματοδότες (κυρίως στην παραμονή του μέτρου κατά τη διάρκεια της νύχτας).
στ) Για τη λήψη των παραπάνω μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για οτιδήποτε θα προκύψει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργαζόμενου σε αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και από τα εργαλεία και μηχανήματα έργου, που απασχολούνται στο εν λόγω έργο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης.
ζ) Ο ανάδοχος του έργου θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας για το είδος των εργασιών, την ακριβή ώρα και ημερομηνία έναρξης των εργασιών, την περιοχή επέμβασης, τον αριθμό του σχεδίου της εργοταξιακής σήμανσης που θα εφαρμοστεί και τον χρόνο περαίωσης της συγκεκριμένης παρέμβασης, τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν:
α) Να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με την (α) σχετική Απόφαση σε συνδυασμό πάντα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου.
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την (α) σχετική (όπως π.χ. η ανάγκη λήψης του μέτρου της εναλλάξ κυκλοφορίας λόγω μικρού πλάτους της οδού που εκτελείται το έργο), να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.
γ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
δ) Να ενημερώσουν έγκαιρα την Υπηρεσία μας και τον οικείο Δήμο για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον Τύπο για τα εκτελούμενα έργα.
ε) Σε περιπτώσεις ζώνης έργων όπου τουλάχιστον σε μια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 m.
στ) Να ληφθεί ειδική μέριμνα κατά τον προγραμματισμό των έργων που εκτελούνται ταυτόχρονα στο εν λόγω οδικό δίκτυο ώστε στην περίπτωση ανάπτυξης περισσότερων της μίας εργοταξιακών ζωνών επί του ίδιου οδικού άξονα, να υπάρχει ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κάθε φορά ζώνη προειδοποίησηςεντός της οποίας οι διερχόμενοι οδηγοί θα λαμβάνουν εγκαίρως την απαραίτητη ενημέρωση και προειδοποίηση για τις αλλαγές στις συνθήκες κυκλοφορίας που θα συναντήσουν, θα προσαρμόζουν κατάλληλα της ταχύτητά τους και θα γίνεται ομαλά η μετάβαση από
το ένα εργοτάξιο στο άλλο χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε σύγχυσης.
ζ) Στα σημεία που τα τμήματα των προαναφερόμενων Εθνικών Οδών στα οποία θα εκτελούνται εργασίες διασταυρώνονται με παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σηματωρό.
η) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
θ) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την (α) απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
ι) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
ια) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
ιβ) Στις περιπτώσεις που το εναπομένων πλάτος του οδοστρώματος λόγω των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της οδού και της φύσης των εργασιών είναι μικρότερο των 5,50μ., η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται «εναλλάξ ανά κατεύθυνση» με την κατάλληλη σήμανση.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα προσωρινά μέτρα αναφέρονται στον πίνακα 2, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου, για τα έτη 2019-2020, αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Φλώρινας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα
τμήματα του πίνακα 1 και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στιςπαραγράφους 2, 3 του παρόντος και τις ανωτέρω (α), (β) αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, την ανάρτηση της στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), την τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και αφού ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Φλώρινας (επιβλέπουσα υπηρεσία).

ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής