Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Ε/2020

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τη 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ