Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύει και το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), να συμμετέχετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
2. Έγκριση νομικών ενεργειών ως προς την άσκηση της υπ’ αριθμ. Ε2304/2020 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. – Διαπίστωση έλλειψης αναγκαίων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη συμβάσεων της Ξινό Νερό ΟΤΑ Α.Ε. με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε. – Απαιτούμενες ενέργειες. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Θωμαΐδης
Σημείωση:
Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2386350109 και 2386350119.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να συμμετέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 (87Α) ως ισχύουν, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (167Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α), στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2021.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Θωμαΐδης
Σημείωση:
Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου ή της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε στα τηλ. 2386350109 και 2386350119.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.