Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 66/2020), στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση –κεκλεισμένων των θυρών -(αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Δήμος Χαρίτου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της απόφασης 42/2020 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στη μη ανανέωση σύμβασης εργασίας της κυρίας Κ. Α.».

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση της απόφασης 43/2020 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων της δομής “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)”».

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

4. «Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδή και αιγοπρόβατα)»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια Τεσσάρων (4) ετών αίθουσας του κτιρίου “Κοινοτικού Καταστήματος” που βρίσκεται στην Κοινότητα Σκοπιάς στο Σωματείο Παραγωγών – Πωλητών Λαϊκής Αγοράς «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» για τις ανάγκες στέγασης του συλλόγου».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Ανανέωση παραχώρησης μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού στον Πολιτιστικό, Μορφωτικό, Λαογραφικό, Εκπαιδευτικό, Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ατραπού “ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ”, για τρία έτη».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

8. «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας».

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Καθορισμός ωραρίου απασχόλησης Υπαλλήλων με τις παρακάτω ειδικότητες επί εικοσιτετραώρου βάσης απασχόλησης για το έτος 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 35/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Εκμίσθωση (πρώην) κοινοτικού καταστήματος στην  Κοινότητα Δροσοπηγής με δημοπρασία» (σχετ. η υπ’ αριθ. 37/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και μετατόπιση φωτιστικού σώματος» (σχετ. η υπ’ αριθ. 38/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

12. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (Εκ νέου έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»)».

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 308/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια)».

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

15. «Παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, για τρία έτη»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

 

Σημείωση: μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:30΄ μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διάδοση του κορονοϊού.

Ο COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ