Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 21η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

1. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος κοινότητας Πρώτης».

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

2. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδας 1α του Δημοτικού δάσους Άνω Κλεινών».

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Τροποποίηση πίνακα υλοτομίας – Εκμίσθωση για υλοτομία του υπολοίπου της συστάδας 3δ του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου».

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Φλώρινας, λόγω παύσης της ιδιότητας».

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.

5. «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

6. «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση της απόφασης 73/2020 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2019».

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

8. «Εκμίσθωση αγρών στις Κοινότητες Παπαγιάννη, Κλαδοράχης, Κολχικής του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ’ αριθ. 51/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

9. «Σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07) για το έτος 2021» (σχετ. η υπ’ αριθ. 53/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Λήψη απόφασης για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π.». (σχετ. η υπ’ αριθ. 55/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Έγκριση ίδρυσης Α. Γραφείου Εθελοντισμού και Β. Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

 

12. «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Ψήφιση κανονισμού παραχώρησης χρήσης σχολικών γυμναστηρίων – Αιθουσών πολλαπλών χρήσης – Αιθουσών εκδηλώσεων – Σχολικών χώρων γενικά του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

14. «Ορισμός Μελών για την Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την διεκδίκηση της αλλαγής του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης των ΒΙΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ