Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.µε τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020), το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10 καιτις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378/05-02-2021 (Β΄ 454),με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2021 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου χρήσης 2021 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ & τις δομές του  ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ