Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά διαθεσίμων του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την αριθ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 και την αριθ. 2/66482/ΔΛΓΚ/29-8-2019 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου χρήσης 2019 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Κοινότητα Τριανταφυλλιάς Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης ¨Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας¨ με κωδικό ΟΠΣ 5037887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020¨»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Φλώρινας, υπεύθυνη πράξης.

5. «Αποδοχή ποσού 847.500,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ¨Φιλόδημος ΙΙ¨ και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2019»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας που εκτελέστηκε με τον Ν. 3669/2008»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Τροποποίηση της με αριθμό 138/2017 ΑΔΣ ως προς το συμβατικό χρόνο του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ¨ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016¨ και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα¨ για το έτος 2016 (ΣΒΑΚ)»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Φλώρινας.

8. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ Δήμου Φλώρινας, λόγω παραίτησης»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

9. «Ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο ¨Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμιᨻ

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

11. «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Φλώρινας για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12. «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, σύμφωνα με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-07-2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 ( ΦΕΚ Β΄ 1417/25-4-2018)»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Χάτζιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

13. «Λήψη απόφασης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 28/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Καθορισμός ωραρίου 24ωρης απασχόλησης στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των χιονοπτώσεων για το έτος 2020» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 23/2019 απόφαση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

15. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ