Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 12 Μαρτίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019.
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης.
 3. Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αμυνταίου».
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και σχεδίου της, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Αμυνταίου με τίτλο: «Διερεύνηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη επισκεψιμότητας αρχαιολογικών ευρημάτων Δ.Ε. Αετού».
 6. Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου»
 7. Λήψη απόφασης δέσμευσης εξασφάλισης Ίδιας συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε Φιλώτα» της πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 65, αριθ. πρωτ. 2412/08/08/2018
 8. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 1ου υποέργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€ της πράξης «Αναβάθμιση υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης 14.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 129.000,0€.
 15. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».
 16. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού», προϋπολογισμού 3.567.000,00€.
 17. Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών   των σχολείων.
 18. Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. πρωτ. 3680/6-3-2019 αίτηση του κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αλέξανδρου του Γεωργίου.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 7α, 8α και 8β  του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 
 22. Παραχώρηση αίθουσας στον Εμπορικό Σύλλογο  Αμυνταίου για χρήση του παλιού νηπιαγωγείου στις εργατικές κατοικίες.
 23. Ανάκληση της με αριθμό 08/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου».
 24. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 25. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 27. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 28. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ