Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Ιουλίου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  τα παρακάτω:

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου».
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 Δήμου Αμυνταίου
 3. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».
 4. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€.
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού».
 8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.780,29 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.
 9. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.702,85 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ.
 10. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 11. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου”.
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο “Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου”.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα.
 14. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.
 15. ΄Εγκριση Παραχώρησης κεντρικής πλατείας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην ΤΚ Φαραγγίου .
 16. ΄Εγκριση διακοπής κυκλοφορίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου.
 17. Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «First trail run Amyntaiou”.
 18. Έγκριση της αριθ. 53/2019 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με διαμόρφωση πεζοδρομίου έμπροσθεν και έναντι καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.
 19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ