Υπέρ του Μποδοσάκειου ο Μητροπολίτης

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρὸς

τοὺς Ἐντιμοτάτους Ὑπουργούς:

1)      Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης

κ. Ἀνδρέαν Θ. Λυκουρέντζον

2)      Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων,

Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ

κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον

 

Ἐντιμότατοι Κύριοι Ὑπουργοί,

Πιστεύοντες ὅτι διαμηνύομεν τὰ αἰσθήματα ἀνησυχίας καὶ ἀγωνίας τοῦ λαοῦ τῆς ἀκριτικῆς μας περιφερείας καὶ δὴ τῆς πόλεως τῆς Πτολεμαΐδος, προβαίνομεν εἰς τὴν σύνταξιν καὶ ἀποστολὴν τῆς παρούσης ἐπιστολῆς, ἐλπίζοντες εἰς τὴν θετικὴν ἀνταπόκρισίν Σας ἐπὶ τῶν θιγομένων ζητημάτων.

Τὸ πρῶτον ζήτημα ἀφορᾷ εἰς τὸν ἔντονον προβληματισμόν, ὁ ὁποῖος ἐπικρατεῖ εἰς τὴν κοινωνίαν τῆς Πτολεμαΐδος καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, κατόπιν τῆς συστάσεως τοῦ νέου ΝΠΔΔ (ἑνοποιημένου ὀργανισμοῦ) τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» καὶ ὁρισμοῦ ὡς ἕδρας του τῆς Κοζάνης. Ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως ἐκφράζονται φόβοι προκλήσεως ἀρνητικῶν συνεπειῶν εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ «Μποδοσακείου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδος, ἐνῷ διατυπωθεῖσαι ἐνστάσεις ὁμιλοῦν περὶ ὑποβαθμίσεως τῆς παρεχομένης νοσοκομειακῆς περιθάλψεως μετὰ συνεπακολουθούντων δυσεπιλύτων κοινωνικῶν προβλημάτων.

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ τῆς Ὑγείας, ἐν μέσῳ τῆς βαθυτάτης κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει τὴν πατρίδα μας καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, θεωροῦμεν ὅτι θέματα ἁπτόμενα τοῦ πλέον κρισίμου πεδίου τῆς Ὑγείας χρῄζουν ὅλως ἰδιαιτέρας ἀντιμετωπίσεως ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν, ὅπως, ὡς ἄνθρωπος ἐγνωσμένης εὐαισθησίας, ἐπιδείξητε τὸ ἀνάλογον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐνσκηψασῶν ἐμπλοκῶν καὶ τὴν λῆψιν ἀποφάσεως, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίσῃ τὴν αὐτόνομον λειτουργίαν τοῦ «Μποδοσακείου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδος καὶ τὴν περαιτέρω βελτίωσιν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ προσφερομένων ὑπηρεσιῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ πρὸς ταὐτόχρονον ἐξυπηρέτησιν τοῦ δημοσίου συμφέροντος.

Τὸ δεύτερον ζήτημα ἀφορᾷ εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Τμήματος Μαιευτικῆς Πτολεμαΐδος τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖον φημολογεῖται ὅτι βαίνει πρὸς κατάργησιν.

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργὲ τῆς Παιδείας, θεωροῦμεν ὅτι ἓν Τεχνολογικὸν Τμῆμα, χαρακτηριζόμενον μάλιστα ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας ὡς ἑλκυστικὸν καὶ βιώσιμον, μὲ πληρότητα φοιτητῶν ἐγγίζουσα τὸ 100%, δικαιοῦται νὰ συνεχίσῃ ἀπροσκόπτως τὴν λειτουργίαν του, προσφέρον ποιοτικὴν μόρφωσιν καὶ ἐξειδίκευσιν εἰς τοὺς ἐν αὐτῷ φοιτῶντας.

Διὰ τοῦτο παρακαλοῦντες, ὅπως, λαβόντες τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα ὑπ᾽ ὄψιν, προχωρήσητε εἰς τὴν ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τῆς λειτουργίας τοῦ ἐν λόγῳ ἱδρύματος, ἐνισχύοντες οὕτως τὴν ἀναπτυξιακὴν φυσιογνωμίαν καὶ προοπτικὴν τῆς Πτολεμαΐδος καὶ τῆς εὐρυτέρας ζώνης, διατελοῦμεν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ