Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020-2021

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών του Νομού, παρακαλούμε ώστε να
φροντίσετε να διανεμηθεί η παρακάτω ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
σχετικά με το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020-
2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι, όσοι
αμπελοκαλλιεργητές επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις, για το Πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020-2021, παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15/06/2020.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις¨
1. Εκρίζωση – αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη θέση
2. Φύτευση αμπελώνων βάσει άδειας αναφύτευσης
3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων
(υποστύλωση)
4. Επανεμβολιασμός
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου
2018 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του
Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατά τη υποβολή των αιτήσεων να
προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα
αναγράφεται ο ΑΦΜ του παραγωγού.
4. Δήλωση καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης, του τρέχοντος έτους, όπου
φαίνονται τα αγροτεμάχια.
5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας, με το
πιστοποιητικό μεταγραφής.
6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης
(ενοικιαστήρια) μέχρι 9 ετών, μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο
πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) ετών καθώς και το πιστοποιητικό
μεταγραφής του μισθωτηρίου.
7. Σε περίπτωση που στην αμπελουργική εκμετάλλευση εφαρμόζονται κανόνες
βιολογικής παραγωγής ή εφαρμόζονται εθνικά συστήματα πιστοποίησης για
ολοκληρωμένη διαχείριση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, απαιτείται η κατάθεση
αντίστοιχου πιστοποιητικού.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται το μισό
(0,5) στρέμμα.
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10)
ετών υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η υποχρέωση
αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει κάθε νόμιμο κάτοχο του αγροτεμαχίου.
Θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας
(αμπελουργικό μητρώο) με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (πλήρη συμφωνία των
στοιχείων).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Φλώρινας.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, θα γίνονται δεκτές μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2385350544 (κ. Γκέσου Φανή), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ