Υψηλό το ενδιαφέρον από τους Συλλογικούς Φορείς της Π. Ε. Φλώρινας για την 1η πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

Στις 29 Μαρτίου 2019 έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης, έπειτα από (3) τρεις παρατάσεις, της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα της ΟΤΔ ΑΝΦΛΩ για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα υψηλό ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής και Πολιτιστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες πράξεις είναι δημοσίου χαρακτήρα.

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό 1.545.000,00 €, και συνολικά υπεβλήθησαν είκοσι (20) προτάσεις – αιτήσεις στήριξης ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2.411.581,46 €) υπερκαλύπτοντας κατά 156% περίπου το αρχικά διατιθέμενο ποσό.

 

Ο στόχος της Αναπτυξιακής Φλώρινας μέσα από τον σχεδιασμό του Τοπικού προγράμματος ήταν να εμψυχώσει τον τοπικό πληθυσμό, να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι ευρεία, ανοικτή, σαφής και ουσιαστική για την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράμματος CLLD/LEADER, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER στην περιοχή παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 

Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος όπως έχει καταγραφεί και από τις διαβουλεύσεις και ενέργειες ενημέρωσης δικαιώνει τις προσπάθειες της ΑΝΦΛΩ, που στήριξε με όλες τις δυνάμεις της όλη τη διαδικασία αντιμετωπίζοντας επιτυχώς ερωτήματα, απορίες, ανάγκες διευκρινίσεων σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και τεχνικές δυσκολίες όπως και αποσβένοντας και ένα σημαντικό κομμάτι της αναμφισβήτητης γραφειοκρατίας που εμπεριέχεται σε προσκλήσεις για αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.

 

Από την πλευρά της ΑΝΦΛΩ θα γίνει προσπάθεια και εμφατική διερεύνηση για εξεύρεση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των αναγκών που έχουν εκφραστεί στην Περιφερειακή Ενότητά μας.

 

Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων από τους δυνητικούς δικαιούχους σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά την οριστικοποίηση κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι επαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α. εκφράζει την ικανοποίηση της για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση και την υποβολή.

 

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.anflo.gr.

ΦΛΩΡΙΝΑ,  01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Για την  Επιτροπή Διαχείρισης

Τοπικού Προγράμματος

Φλώρινας CLLD/ LEADER

 

Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Αριστείδου