1η τροποποίηση – παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης πρόσκλησης

1η τροποποίηση – παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» CLLD/LEADER της ΑΝΦΛΩ, στη συνεδρίασή της την 4η Σεπτεμβρίου 2018,  αποφάσισε την 1η τροποποίηση – παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (αριθ. απόφασης 15/04-09-2018).

Σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση, ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 23η-11-2018 ημέρα Παρασκευή.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, να αποστείλουν στην ΑΝΦΛΩ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Αριστείδης Αριστείδου