150 προσλήψεις ψυχολόγων-κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας  ενημερώνει ότι  δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την πρόσληψη 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23 – Ψυχολόγων  και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών  σε σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, απευθείας σε μια εκ των σχολικών μονάδων της ομάδας πρόσληψής τους.

Σημειώνεται ότι η επίδειξη της απόφασης σε πιθανό έλεγχο από αρμόδια όργανα τα οποία ελέγχουν τις μετακινήσεις πολιτών θα επιτρέψει τη  μετακίνηση των αναπληρωτών προς ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία της χώρας.

Δείτε παρακάτω την απόφαση για την πρόσληψη 113 μέλών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 37 κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ το έγγραφο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ