6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας επιλαχουσών γυναικών και πρόσκληση σε αθλητικές δοκιμασίες

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», ανακοινώνεται ότι μετά:

α) την κρίση περί κλήσης σαράντα τριών (43) υποψηφίων που είχαν λάβει αναβολή για ιατρικούς λόγους, κατόπιν επιτόπιας εξέτασης των ιατρών μελών της επιτροπής, κατά τις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο έτος (28 & 29 Σεπτεμβρίου και 5 & 6 Οκτωβρίου 2019), ενός (1) υποψηφίου που έχει λάβει αναβολή κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης και ενός (1) υποψηφίου που θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες κατόπιν σχετικής δικαστικής πράξης και

β) την ολοκλήρωση του ελέγχου της υγειονομικής καταλληλότητας εξακοσίων δεκαοκτώ (618) κληθεισών σε υγειονομικές εξετάσεις επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων,

αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι πινάκων:

Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ».

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται σαράντα πέντε (45) υποψήφιοι/-ες, εκ των οποίων σαράντα τρεις (43) είχαν λάβει αναβολή για ιατρικούς λόγους κατά τις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο έτος, ένας (1) υποψήφιος έχει λάβει αναβολή κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης και ένας (1) υποψήφιος θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στις αθλητικές δοκιμασίες κατόπιν σχετικής δικαστικής πράξης.

Β. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ».

Κατά την κρίση της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών, τριακόσιες ογδόντα (385) από τις κληθείσες επιλαχούσες υποψήφιες διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων και ως εκ τούτου δύναται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες.

Γ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».

Εκατόν εξήντα εννέα (169) από τις κληθείσες επιλαχούσες υποψήφιες δεν προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και συνεπώς αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ».

Είκοσι τέσσερις (24) από τις κληθείσες επιλαχούσες υποψήφιες αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία καίτοι προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν για την αιτιολογία αποκλεισμού τους από τη διαγωνιστική διαδικασία με απόσπασμα πρακτικού της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλες οι αποκλειόμενες κατά το στάδιο εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας υποψήφιες εμφανίζονται μόνο με τον μοναδικό κωδικό υποψηφίου (αριθμό Μητρώου). Για τον εντοπισμό του, καθώς επίσης και για την αναζήτηση των δυναμικών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Υποψήφιες οι οποίες για ιατρικούς λόγους (π.χ. εγκυμοσύνη/λοχεία) δεν υπέβαλαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατά την περίοδο 04/07/2020 έως και 23/07/2020 δεν περιλαμβάνονται σε κανέναν από τους ανωτέρω πίνακες. Οι υποψήφιες αυτές δεν αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία και θα ενημερωθούν με επιστολή της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες.

Ένσταση κατά των υγειονομικών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι/-ες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»  και Β. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).

δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια).

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) (διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη T.K. 17237, Αθήνα – πλησίον Σταθμού Μετρό Δάφνης) σε δύο (2) σαββατοκύριακα και ειδικότερα :

  • Για τους/τις υποψήφιους/-ες που εμφαίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» και
  • Για τους/τις υποψήφιους/-ες που εμφαίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΚΑΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020»,

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ».

Κάθε υποψήφιος/-α θα λάβει μέρος σε ένα μόνο διήμερο αθλητικών δοκιμασιών και θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου χιλίων (1.000) μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή) στα αγωνίσματα του δρόμου εκατό (100) μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι/-ες οι εξεταζόμενοι/-ες οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα αθλητικών δοκιμασιών που τους/τις αφορά και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι/-ες μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο (γήπεδο μπάσκετ Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Υποψήφιος/-α που δεν προσέλθει στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα ή δεν πετυχαίνει τα προαναφερόμενα όρια επίδοσης σε κάθε ένα από τα αθλήματα, θεωρείται αποτυχών/-ούσα και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις υποψήφιες που περιλαμβάνονται στον πίνακα Β. («ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ») καθώς και για τον έναν (1) υποψήφιο ο οποίος καλείται να συμμετάσχει για πρώτη φορά στις αθλητικές δοκιμασίες κατόπιν σχετικής δικαστικής πράξης, η επιτροπή μπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για μία μόνο φορά και για διάστημα που θα ορίσει αυτή για υποψήφιο/-α που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. εγκυμοσύνη), που καθιστά τη συμμετοχή του/της εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών, αδύνατη και επικίνδυνη για τον/την ίδιο/-α, μετά από επιτόπια εξέταση από τους ιατρούς, μέλη της επιτροπής. Σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 672), η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στους λοιπούς σαράντα τέσσερις (44) εξ αναβολής υποψηφίους.

Ένσταση κατά των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

Τονίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία του κορωνοϊού CΟVID-19 και με σκοπό την προάσπιση της υγείας των συμμετεχόντων/-ουσών στις αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία αυτών από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα κατά την προσέλευση και παραμονή τους στον χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που προσέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό τους από τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από τον χρόνο κατά τον οποίο θα προθερμαίνονται και θα λαμβάνουν μέρος στα προβλεπόμενα αγωνίσματα. Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι/-ες, κατά την είσοδό τους στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., υποχρεωτικά: α) θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση και β) θα προσκομίζουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο «Δελτίο καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα», ένα (1) για κάθε ημέρα εξέτασης (ήτοι συνολικά δύο δελτία καταγραφής ανά υποψήφιο/-α). Σε κάθε υπογεγραμμένο δελτίο καταγραφής πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη ημερομηνία συμμετοχής στις αθλητικές δοκιμασίες. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19, οφείλει να προσκομίσει επικαιροποιημένη ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης από καρδιολόγο.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή συμμετοχή των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Β. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Γ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ»

Δ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ»

– «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

– «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020»

– «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΚΑΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020»

– «ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ