Nέα θέση εργασίας στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Φύλακας-επιστάτης Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου

 

Τόπος εργασίας:  Πατουλίδειο Αθλητικό κέντρο

Καθεστώς απασχόλησης: Μερικής απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης: 1 μήνας (Δεκέμβριος 2018) με προοπτική επέκτασης σύμβασης για 6 μήνες επιπλέον (έως και Ιούνιο 2019)

 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

 

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά φύλακα-επιστάτη για το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο. Η χρηματοδότηση της θέσης θα γίνει από το Πρόγραμμα Poliprespa («Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»). Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και το υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη  συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

 

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο φύλακας-επιστάτης του αθλητικού κέντρου είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, η οποία διαχειρίζεται το εν λόγω πρόγραμμα και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πρεσπών, στην οποία ανήκει η διαχείριση του Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου. Ο φύλακας-επιστάτης θα εργάζεται απογευματινές ώρες στον χώρο του κέντρου, θα αναφέρεται στον πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διευθύντρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη για την έναρξη και λήξη χρήσης του αθλητικού κέντρου τις ημέρες απασχόλησης, ως κύριος κάτοχος των κλειδιών του κέντρου.
  • Βασική μέριμνα για την καθαριότητα, την τακτοποίηση του αθλητικού εξοπλισμού, την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ήχου, τη θέρμανση και την εποπτεία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (των συστημάτων πυρασφάλειας, των οργάνων γυμναστικής, του κουτιού πρώτων βοηθειών), την καθαριότητα και κοπή χόρτων στον εξωτερικό χώρο του Πατουλίδειου σε συνεργασία με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πρεσπών και της ΚΕΔ.
  • Ενημέρωση της ΚΕΔ για όποιες ανάγκες, ελλείψεις, προβλήματα προκύπτουν γενικότερα και κατά την χρήση του αθλητικού κέντρου.
  • Τη συστηματική συνεργασία με την ΚΕΔ Πρεσπών για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση εκδηλώσεων στο αθλητικό κέντρο.

 

  • Τη συνεισφορά στην παροχή στοιχείων για τη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος (τήρηση ημερολογίου με πληροφορίες για τις προπονήσεις, τις εκδηλώσεις, τον αριθμό συμμετεχόντων).

 

Ωράριο

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ
1 ΠΕΜΠΤΗ 17.30-22.00
2 ΚΥΡΙΑΚΗ 15.30-19.30

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά ή να παραδώσουν ιδιοχείρως έως και την Παρασκευή, 14/12/2018, στη διεύθυνση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (Λαιμός, 53077, Δήμος Πρεσπών) τα παρακάτω έγγραφα:

 

  1. Αίτηση υποψηφίου (ακολουθεί συνημμένη)
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ ή Ε1)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

 

Η συμπλήρωση της αίτησης και η υποβολή όλων των εγγράφων είναι υποχρεωτική.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα στείλουν τα παραπάνω έγγραφα παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή τους στο τηλ. 23850 51211.

 

 

 

Αίτηση Υποψηφίου

 

 

Για τη θέση Φύλακας-Επιστάτης για το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο
Πως μάθατε για τη θέση αυτή;

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Διεύθυνση email
Τηλέφωνο  

 

Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης;                                                                  Ναι                Όχι

 

 

Τίτλοι/Προσόντα σχετικά με τη θέση (σπουδών ή/και άλλοι)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία

Συμπληρώστε λεπτομέρειες όλων των εργασιακών θέσεων που είχατε (μερική/πλήρης απασχόληση, εθελοντική εργασία, πρακτική κλπ.) και σχετίζονται με τη θέση ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

 

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εργοδότη Τίτλος θέσης/ Βασικές αρμοδιότητες

 

 

 

 

 

Χρόνος παραμονής στη θέση

 

 

Σχετικές δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία

Περιγράψτε πώς οι δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές παραθέτονται στην ανακοίνωση.  Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμος/η;

 

 

 

 

Υπογραφή. (ηλεκτρονική υπογραφή είναι αποδεκτή) ……………………………………….

 

 

 

                      Ημερομηνία: …….………………