21 ιδιωτικές παρεμβάσεις από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για την Π.Ε. Φλώρινας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ Κασαπίδη στις 16-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ88Ξ7ΛΨ-Ψ5Χ) εγκρίθηκαν για την Π.Ε. Φλώρινας, 21 ιδιωτικές παρεμβάσεις από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος συνολικού προϋπολογισμού 4.085.234,97€ με δημόσια δαπάνη 2.151.918,18 € στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020» και συγκεκριμένα του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)». Τα έργα αφορούν την: 1) ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 2) ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση 3) Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 4) Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΦΛΩ –  Αναπτυξιακή Εταιρεία Φλώρινας α.α. – ΟΤΑ.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Βασίλειος Άμπας