35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/08/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020», Προϋπολογισμού : 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση οριογραμμών στο επ. οδικό δίκτυο και κατασκευή ηχητικών λωρίδων στο Δισπηλιό, Χιλιόδενδρο, Κολοκυνθού και Καλοχώρι»
 4. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για το έργο : «Καθαρισμός βλάστησης στην Ε.Ο. 15 και ΕΠ.0.11 ∆ήμου Πρεσπών»
 5. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120  Αυτόματων Απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ ΦΠΑ) »
 6. Έγκριση α) των οριστικών μειοδοτών και προσωρινών μειοδοτών του Διαγωνισμού ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με αριθ. 2/2019 (σχ. έτους 2019-20) για Τμήματα δρομολογίων του σχολικού έτους 2020-21, β) της  Παράτασης των Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ίσχυαν 30-6-2020 έως 30-6-2021 για τα δρομολόγια που ισχύουν και για το σχολ. έτος 2020-21, με τις όποιες τροποποιήσεις εξαιτίας των νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων της ΠΕ Φλώρινας και των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας Covid-19 και γ) της διαπραγμάτευσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για όσα δρομολόγια δεν μπορούν να παραταθούν Συμβάσεις στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21»
 7. Ανάκληση της αριθμ. 1005/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 8. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την παροχή της υπηρεσίας «Μελέτη φακέλου του έργου ″Κατασκευή γέφυρας Πόρου″ – Σύνταξη προτάσεων και κατάθεση Αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών κατά του Σπυρίδωνα Τζιότζιου, κατοίκου Γρεβενών»
 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών
 10. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού τόκων
 11. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.697,80 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων  των Διοικητηρίων Κοζάνης και Πτολεμαίδας της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: ” Κατασκευή αντιπλημμυρικού στη Τ.Κ Δροσοπηγής “
 16. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας – Έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα»
 17. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»
 18. Τροποποίηση της αριθμ. …809/20…με  ΑΔΑ 69ΧΘ7ΛΨ-ΠΤΘ , Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς, και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-2022, συνολικού προϋπολογισμού 2.757.323,58 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης τιμής. Κωδικός CPV: 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών»
 19. Έγκριση δαπάνης για την καταπολέμηση Culicoidesspp. σε κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση  πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 21. « Ορισμός δικηγόρου

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας