Διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιάννης Βοσκόπουλος

????????????????????????????????????

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2019

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας.
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/09-01-2019 Πρακτικό και Απόφαση Εκλογής του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
3. Τις ιδεολογικές αρχές και τις θέσεις του Κόμματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Την διαγραφή του κου Βοσκόπουλου Ιωάννη του Ζήση από μέλος του Κόμματος, καθώς και την απώλεια των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ