Ειδική Συνεδρίαση για νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας θα γίνει στις 09Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ. για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              

Φλώρινα, 05-01-2022    Αρ. Πρόσκ.: -1 –             Αρ. Πρωτ.: -181/2-

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

 

1. Βασίλειο Γιαννάκη Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Χάτζιο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Νικόλαο Δούμτση Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Βασίλειο Χατζητιμοθέου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Παναγιώτη Νώτα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Νικόλαο Γρηγοριάδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Λάζαρο Αντωνιάδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
8. Δημήτριο Θεοφανίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
9. Παναγιώτη Τσακμάκη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
10. Δημήτριο Ηλιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Κωνσταντίνο Σακουλέβα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Ηλία Μούλελη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Κωνσταντίνο Βασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14. Σοφία Φουδούλη Τζώτζη Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
15. Στέφανο Μπίρο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16. Γεώργιο Σταύρου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17. Ευάγγελο Μητσκόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
18. Παντελή Γεωργιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19. Γεώργιο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Χαρούλα Βοζινίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
21. Βασίλειο Νίκλη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23. Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24. Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25. Χρήστο Μπαρδάκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26. Γεώργιο Παπαγρηγορίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27. Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28. Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29. Τραϊανό Ρασάικο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30. Νικόλαο Ιωακειμίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
31. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32. Δημήτριο Φαρμακιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
33. Θεόδωρο Τορλαχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 67 και 74 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην «δια ζώσης» ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ.[η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή β) αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση προστατευτικήςμάσκας και αντισηπτικού)] σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22/12/2021 69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς τουκορωνοϊού», την με Α.Π.: 96605/29-12-2021,Αριθμός Εγκυκλίου: 933 του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου» και την με Α.Π.: 96599/29-12-2021, Αριθμός Εγκυκλίου: 932του Υπουργείου Εσωτερικών ««Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας), για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023».
2. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023».
3. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Φλώρινας, για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023».

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– Τοπικό τύπο Φλώρινας   

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ