Επιστολή του Μητροπολίτη Θεόκλητου για μείωση της τιμής θέρμανσης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  Πρὸς

τὸν Ἐξοχώτατον

κ. Ἀντώνιον Κ. Σαμαρᾶν

Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος

Μέγαρον Μαξίμου

Εἰς Ἀθήνας

Κοινοποίησις:

Πρὸς τοὺς Ἐντιμοτάτους Ὑπουργοὺς

1) Οἰκονομικῶν, κ. Ἰωάννην Στουρνάραν,

2) Ἀνάπτυξης καὶ Ἀνταγωνιστικότητας, κ. Κωστῆν Χατζηδάκην,

3)Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καὶ Πρόνοιας, κ. Ἰωάννην Βρούτσην

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐν μέσῳ τῆς βαθυτάτης κρίσεως, ἡ ὁποία πληγώνει  καθ᾽ ἡμέραν τὴν πολυαγαπημένην μας Ἑλλάδα, καὶ ἐν ὄψει τοῦ ἐπερχομένου χειμῶνος ὁ ὁποῖος, συμφώνως πρὸς ὁρισμένας προβλέψεις, ἀναμένεται ἐφέτος βαρύς, Σᾶς ἀπευθύνομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν.

Ὡς γνωρίζετε, ἐγκαταβιοῦμεν εἰς μίαν ἀκριτικὴν περιφέρειαν τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία πέραν τῶν συσσωρευθέντων προβλημάτων-ἀπότοκον τῆς διαρκούσης γενικευμένης πανελληνίου κρίσεως, ἀντιμετωπίζει καὶ ἰδιαιτέρως δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας καὶ ὄχι μόνον.

Τὸ προσφυῶς λεχθὲν ὅτι «Στὴν Φλώρινα ἔχουμε ἐννιὰ μῆνες χειμῶνα καὶ τρεῖς μῆνες βαρυχειμωνιά» περιέχει μεγάλην δόσιν ἀληθείας, καθ᾽ ὅσον το κρύον καὶ αἱ χαρακτηριστικῶς χαμηλαὶ θερμοκρασίαι ἐκκινοῦν εἰς τὴν περιοχήν μας ἤδη τὸν Ὀκτώβριον καὶ διαρκοῦν ἕως τὸν Μάιον, ἐνίοτε δὲ καὶ ἕως τὰς ἀρχὰς τοῦ Ἰουνίου.

Συνεπείᾳ τούτου ἀπαιτεῖται ἡ προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων καυσίμου ὕλης καὶ ἡ διάθεσις πολλῶν χρημάτων διὰ τὴν ἐξασφάλισίν της, πρᾶγμα ἐξαιρετικῶς δύσκολον εἰς τὰς παρούσας ἰδιαζόντως δυσχερεῖς συνθήκας διὰ τὴν πλειονότητα τῶν κατοίκων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.

Σημειωτέον ἐπὶ πλέον ὅτι ἡ χειμερινὴ περίοδος 2011-2012 ἀπεδείχθη δυσβάστακτος διὰ τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, ἰδίως δὲ διὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν περιοχὴν τῆς Φλωρίνης, μὲ δριμύτατον ψύχος καὶ πολικὰς θερμοκρασίας 30 °C ὑπὸ τὸ μηδέν (!!) ἐπὶ μῆνα καὶ πλέον συνεχῶς, συνοδευομένας ὑπὸ πρωτοφανῶν σφοδροτάτων χιονοπτώσεων, ἐνῷ ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν ὁρισμέναι πρόσφαται προβλέψεις, τὸν περυσινὸν ἤπιον ἐν πολλοῖς χειμῶνα πρόκειται ἐφέτος νὰ διαδεχθῇ βαρυχειμωνιά.

Ἐὰν τοῦτο ἐπαληθευθῇ, ἀποροῦμεν καὶ ἐξιστάμεθα πῶς θὰ καταφέρουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς μας νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰς πολυμήνους καὶ πολυεξόδους ἀνάγκας καὶ δαπάνας διαβιώσεως καὶ θερμάνσεως ὑπὸ τοιαύτας δυσμενεῖς συνθήκας;

Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μητρόπολις δὲν ἔπαυσε καὶ συνεχίζει νὰ παρέχῃ βοήθειαν εἰς ἀπόρους συνανθρώπους μας καὶ τὰς οἰκογενείας των διὰ τὴν ἐξασφάλισιν στοιχειώδους δυνατότητος θερμάνσεως. Ὡστόσο, καὶ ἐν ὅσῳ ἡ κρίσις διαρκεῖ καὶ παρατείνεται, αἱ οὕτως ἢ ἄλλως περιωρισμέναι δυνατότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐξαντλοῦνται καὶ δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀντεπεξέλθωμεν εἰς τὰς διαρκῶς αὐξανομένας ἀνάγκας.

Διὰ τοῦτο, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, ἀπευθυνόμεθα εἰς τὴν ἐγνωσμένην κοινωνικὴν εὐαισθησίαν Σας καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως ἐγκύψητε μετ᾽ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο. Παρακαλοῦμεν θερμῶς, ἐξαντλήσατε ὅλας τὰς ὑφισταμένας δυνατότητας πρὸς ἐξεύρεσιν λύσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἐπιτρέψουν  εἰς τοὺς κατοίκους τοῦ ἀκριτικοῦ μας τόπου καὶ τὰς οἰκογενείας των νὰ ἐξασφαλίσουν προσιτὴν οἰκονομικῶς θέρμανσιν κατὰ τὸν ἐφετινὸν χειμῶνα.

Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ μεριμνήσητε προσωπικῶς καὶ θὰ καταβάλητε πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ θέματος τούτου, προκειμένου οἱ συνάνθρωποί μας νὰ διέλθουν τὸν χειμῶνα εἰς ἀξιοπρεπῶς ζεστὰς οἰκίας, οἱ μαθηταὶ νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματά των εἰς ἐπαρκῶς θερμαινομένας αἰθούσας διδασκαλίας, αἱ δὲ δημόσιαι ὑπηρεσίαι καὶ οἱ κοινωφελεῖς ὀργανισμοὶ νὰ μὴν στερηθοῦν τῶν ἀναγκαίων πόρων καὶ μέσων θερμάνσεως, διατελοῦμεν,

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ