ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για ορισμό µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ), σύμφωνα µε το άρθρο 8 παρ 2 και 3 εδ ββ του Ν. 4386/2016.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν:

Α) οι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές, που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και

Β) μέλη επαγγελματικών επιμελητηρίων και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και από παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ, ώστε να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που να δηλώνεται μεταξύ άλλων το ακριβές χρονικό διάστημα σε μήνες και να αναγράφετε αναλυτικά η περιγραφή της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ΕΤΑΚ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο αναλυτικό βιογραφικό (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ) είναι αληθή και θα προσκομισθούν εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης: Δευτέρα    28/11/2016 και λήγει  την Δευτέρα 12/12/2016

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση δίνονται:

  • στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και
  • από τον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, τηλ. 24610-53948 email: [email protected] και κα. Ματίνα Φούκα, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΜ, τηλ. 24610-52627, email: [email protected]