Ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων Ν. Ιωακειμίδη και Χ. Μπαρδάκα προς τον δήμαρχο Φλώρινας Β. Γιαννάκη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ¨Ενότητα – Συνεργασία¨

 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Νικόλαου & ΜΠΑΡΔΑΚΑ Π. Χρήστου

για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25 ης Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ : ¨ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου και επιμέρους εξειδικευμένων ανά φυσική καταστροφή σχεδίων, στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.¨

ΠΡΟΣ : Τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βασίλειο Γιαννάκη

ΚΟΙΝ : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Μιχαήλ Χάτζιο

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (μέσω του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)

             – Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

          – Στις 7-2-2020 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27Α’ ο Νόμος 4662 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», στο Άρθρο 21 του οποίου, παράγραφος (1ε), ορίζεται εκτός των άλλων ότι: «Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

         –  Στη συνέχεια και εντός του 2020 εκδόθηκε το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών για τη σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας (Σχέδιο “Εγκέλαδος”). Βεβαίως έχουν εκδοθεί παρόμοια πρότυπα για διαχείριση πυρκαγιών (“Ιόλαος”), πλημμυρών (“Δάρδανος”), χιονοπτώσεων (“Βορέας”) κλπ.       

        – Με βάση τα παραπάνω σας ερωτούμε :

Α) Εάν έχει συνταχθεί Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου με τα επιμέρους εξειδικευμένα ανά φυσική καταστροφή σχέδια, ως ο Νόμος ορίζει και έχουν συντάξει οι Δήμοι της Ελλάδας;

Β) Εάν ναι σε ποια φάση βρίσκεται, καθόσον δεν έχουν εισαχθεί έως σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ο Νόμος ορίζει.

Η ερώτηση είναι άκρως επίκαιρη στη σημερινή εποχή και στις συνθήκες που ζούμε, καθόσον έχει παρέλθει ήδη ένα 15ήμερο από τον ισχυρό σεισμό στην περιοχή μας και θα αποτελούσε ένα εργαλείο για την οργανωμένη, ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση κατά την εκδήλωση του φυσικού φαινομένου του σεισμού στα όρια του Δήμου και τη διαχείριση των συνεπειών αυτού τόσο στο έμψυχο όσο και στο άψυχο δυναμικό του Δήμου. Εξάλλου έχετε εκδώσει την από 16/3/2020 απόφαση για συγκρότηση επιτροπής κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, η οποία φρονούμε ότι άμεσα θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Νικόλαος & ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Π. Χρήστος  

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Φλώρινας

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ¨Ενότητα – Συνεργασία¨

 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Νικόλαου & ΜΠΑΡΔΑΚΑ Π. Χρήστου

για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25 ης Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ : ¨Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καθαρισμού αέρα στις τάξεις των σχολικών μονάδων του Δήμου Φλώρινας.¨

ΠΡΟΣ : Τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βασίλειο Γιαννάκη

ΚΟΙΝ : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Μιχαήλ Χάτζιο

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (μέσω του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)

             – Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

          – Η διαμορφωθείσα κατάσταση στις σχολικές μονάδες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού επιβάλει, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, τον συστηματικό αερισμό των τάξεων προκειμένου να ανανεώνεται ο αέρας και να αποφεύγεται η μετάδοση της νόσου.

         – Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή μας, όπου για μακρύ χρονικό διάστημα οι θερμοκρασίες είναι από χαμηλές έως πολικές, δυσχεραίνουν την διαδικασία αερισμού καθώς το άνοιγμα των παραθύρων σχεδόν αυτομάτως μειώνει δραστικά την θερμοκρασία εντός της αιθούσης και απαιτείται για την επαναφορά τις σε συνθήκες μαθήματος αρκετός χρόνος και μεγάλο κόστος.

        – Η πρακτική που ακολουθείται από ΟΤΑ, Πανεπιστήμια και  ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης είναι η εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο συνεχής αερισμός των αιθουσών.

        – Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο Δήμος Φλώρινας έλαβε έκτακτες επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την πανδημία σας ερωτούμε :

αν είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε άμεσα στην σχετική μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την εξουδετέρωση ιών και μικροβίων σε όλες τις τάξεις των σχολικών μονάδων του Δήμου μας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλότερη, κυρίως όμως η ασφαλέστερη λειτουργιά τους.

Με εκτίμηση,

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Νικόλαος & ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Π. Χρήστος  

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Φλώρινας