Ερώτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας κας Πέτης Πέρκα σχετικά με τη Διάψευση διαβεβαιώσεων για άμεση επαναλειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τη Διάψευση διαβεβαιώσεων για άμεση επαναλειτουργία του (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) ΑΗΣ Μελίτης.

Ειδικότερα, η κα Πέρκα επικαλείται προηγούμενη Ερώτηση της με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας» στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Κυβέρνησης και διαβεβαιώσεις αρμόδιων πολιτικών παραγόντων για την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και επαναλειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης εντός ενός τριμήνου το αργότερο. Αναφέρει επίσης, ότι βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας για δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα προβλέπονται απαιτούμενες ενέργειες και με το όμορο κράτος, ήτοι την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε. αλλά είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Εσπό (Espoo). Από τις αρχές Νοεμβρίου 2019 έχει κατατεθεί στο Υπουργείο αίτημα ανανέωσης και τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων από την ΔΕΗ. Το τρίμηνο ολοκληρώνεται και ήδη η διαδικασία είναι εκτός χρονοδιαγράμματος.

Η κα Πέρκα αναφέρει ότι ήδη, καταγράφονται αρκετές απολύσεις εργατικού προσωπικού, με συνέπεια δεκάδες οικογένειες να χάνουν εισοδήματα και μάλιστα στην περίοδο που είναι έντονες οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID19. Επίσης, προκαλείται μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή διότι τα ορυχεία πρέπει να κλείνουν εν λειτουργία ώστε η αποκατάσταση τους να υλοποιείται σε παράλληλο χρόνο και δράση. Οι ποσότητες που εξορύσσονται από τα ορυχεία, πρέπει να απορροφώνται άμεσα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ΔΕΗ αντί να μεταφέρει τον λιγνίτη, προέβη σε λανθασμένες επιλογές, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Η κα Πέρκα τονίζει τις αυταναφλέξεις που δημιουργούνται στον ΑΗΣ Μελίτης από τη μη ορθή λειτουργία του ορυχείου και από τις λανθασμένες εκτιμήσεις των αρμόδιων παραγόντων για την χρονική διάρκεια της παύσης λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης.

Με βάση τα παραπάνω, η κα Πέρκα ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό αν το Υπουργείο ολοκλήρωσε τη διαβούλευση και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με την Βόρεια Μακεδονία και ποιο είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ για την μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας.

Επίσης, ρωτάει αν το Υπουργείο προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυταναφλέξεων από την μη ορθή αποκατάσταση των ορυχείων, γεγονός εξαιρετικά επιβαρυντικό για την υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον.

Παράλληλα ρωτάει αν το Υπουργείο είναι ενήμερο για την επιλογή της ΔΕΗ να μην μεταφέρει τον λιγνίτη που είχε ήδη εξορυχθεί βάσει υφιστάμενης εργολαβίας με τις μεταφορικές εταιρίες για την κάλυψη άλλων αναγκών της και προτίμησε πρακτικές που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.

Τέλος, η κα Πέρκα ρωτάει αν υπάρχει πρόβλεψη του Υπουργείου για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργατών που εργάζονται σε επιχειρήσεις και εργολαβικές δραστηριότητες τροφοδοσίας/αποκατάστασης της αυλής του ΑΗΣ Μελίτης για όσο διαρκεί η παύση λειτουργίας της μονάδας και ειδικά εν όψει της πανδημίας COVID19.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Διάψευση διαβεβαιώσεων για άμεση επαναλειτουργία του (Ατμοηλεκτρικού Σταθμού) ΑΗΣ Μελίτης» 

Ο ΑΗΣ Mελίτης τελεί υπό παύση λειτουργίας από τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και παρά τις διαβεβαιώσεις αρμόδιων πολιτικών παραγόντων για την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας και επομένως της επαναλειτουργίας της εντός ενός τριμήνου το αργότερο, ο ΑΗΣ Μελίτης δεν έχει επανέλθει σε λειτουργία. Το τρίμηνο ολοκληρώνεται και ήδη η διαδικασία είναι εκτός χρονοδιαγράμματος. Αμέσως μόλις ανέκυψε το πρόβλημα, καταθέσαμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3844/07-02-2020  Ερώτηση με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας» στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Κυβέρνησης, για την οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2019 έχει κατατεθεί στο Υπουργείο αίτημα ανανέωσης και τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων για την μονάδα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης Φλώρινας από την ΔΕΗ καθώς και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η απαιτούμενη από την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία δημόσια διαβούλευση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γεγονός που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για περεταίρω καθυστέρηση της διαδικασίας. Άλλωστε, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει τεχνητή δρομολόγηση ώστε να μη δουλέψει ο ΑΗΣ Μελίτης.

Δεδομένου όμως ότι συζητάμε για τον ΑΗΣ Μελίτης στην Φλώρινα, εφαρμόζεται και το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Οικ.: 1649/45/14.01.2014 (Β’45/15/01/2014 ) ΚΥΑ που αφορά Έργα και δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, όταν γνωρίζει ότι η πραγματοποίηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας στο ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή όταν το ζητήσει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που ενδέχεται να πληγεί σοβαρά ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Εσπό (Espoo), που κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (εφεξής θιγόμενο κράτος μέλος και θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος, αντιστοίχως), είναι υποχρεωμένο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε συνεργασία με το όμορο κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση το όμορο κράτος είναι η Βόρεια Μακεδονία, η οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε. αλλά είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Εσπό (Espoo). Στο άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπονται αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ήτοι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Παρόλο του εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, το Υπουργείο δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την κοινωνική ανησυχία και τα προβλήματα που προκαλεί από τις καθυστερήσεις στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης.

Η τροφοδότηση της λιγνιτικής μονάδας από τα γειτονικά ορυχεία στην αυλή του ΑΗΣ Μελίτης διεξάγεται από ιδιώτες επιχειρηματίες, εργολάβους και εργαζόμενους με εργολαβικές συμβάσεις επομένως δεκάδες θέσεις εργασίας τίθενται σε επισφάλεια όταν η λιγνιτική μονάδα παύει να λειτουργεί. Ήδη, καταγράφονται αρκετές απολύσεις εργατικού προσωπικού, με συνέπεια δεκάδες οικογένειες να χάνουν εισοδήματα και μάλιστα στην περίοδο που είναι έντονες οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID19.

Εκτός από τις απολύσεις προσωπικού και την κοινωνική-εργασιακή επισφάλεια κ. Υπουργέ, προκαλείται και μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Όπως γνωρίζετε, τα ορυχεία πρέπει να κλείνουν εν λειτουργία ώστε η αποκατάσταση τους να υλοποιείται σε παράλληλο χρόνο και δράση. Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζετε ότι οι ποσότητες που εξορύσσονται από τα ορυχεία, πρέπει να απορροφώνται άμεσα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δεν γίνεται να κλείσουν τα ορυχεία χωρίς προηγουμένως να έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί καταλλήλως η αποκατάστασή τους. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν ανοιχτά κάρβουνα που δημιουργούν αυταναφλέξεις με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν το παράδειγμα που πρόκειται να ακολουθήσετε και στην περίπτωση του οριστικού κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων που προβλέπεται στο τελικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Υπάρχουν καταγγελίες πολιτών με σχετικό φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύουν τις αυταναφλέξεις που δημιουργούνται στον ΑΗΣ Μελίτης από τη μη ορθή λειτουργία του ορυχείου και από τις λανθασμένες εκτιμήσεις των αρμόδιων παραγόντων για την χρονική διάρκεια της παύσης λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης. Τονίζουμε ότι είχαν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη εργολαβία της ΔΕΗ με τις μεταφορικές εταιρίες και να μεταφέρεται ο λιγνίτης που έχει ήδη εξορυχθεί ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του ΑΗΣ Καρδιάς, για παράδειγμα. Η επιλογή αυτή αφενός θα ήταν συμφέρουσα για την ΔΕΗ, αφού θα αξιοποιούσε τον λιγνίτη που έχει ήδη εξορυχθεί αντί να τον καταστρέφει και αφετέρου θα περιόριζε τις αρνητικές επιπτώσεις των αυταναφλέξεων, τόσο για την υγεία των κατοίκων όσο και για το περιβάλλον. Η ΔΕΗ αντί να μεταφέρει τον λιγνίτη, προέβη σε λανθασμένες επιλογές, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ επιχείρησε μέσω εταιριών της Βουλγαρίας και της Σερβίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα με αμφιλεγόμενες ως προς την αποτελεσματικότητα τους πρακτικές. Εύλογα προκύπτουν ερωτηματικά ως προς την επιλογή αυτή, η οποία δεν συμφέρει ούτε οικονομικά ούτε περιβαλλοντικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Το Υπουργείο ολοκλήρωσε τη διαβούλευση και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με την Βόρεια Μακεδονία;
  • Ποιο είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ για την μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις ΣτΕ, που θα οδηγήσει στην άμεση επανεκκίνηση λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας ώστε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας σε εργολαβικές δραστηριότητες και στα λιγνιτωρυχεία της περιοχής;
  • Το Υπουργείο προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυταναφλέξεων από την μη ορθή αποκατάσταση των ορυχείων, γεγονός εξαιρετικά επιβαρυντικό για την υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον;
  • Το Υπουργείο είναι ενήμερο για την επιλογή της ΔΕΗ να μην μεταφέρει τον λιγνίτη που είχε ήδη εξορυχθεί βάσει υφιστάμενης εργολαβίας με τις μεταφορικές εταιρίες για την κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς και προτίμησε πρακτικές που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά;
  • Υπάρχει πρόβλεψη του Υπουργείου για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργατών που εργάζονται σε επιχειρήσεις και εργολαβικές δραστηριότητες τροφοδοσίας/αποκατάστασης της αυλής του ΑΗΣ Μελίτης για όσο διαρκεί η παύση λειτουργίας της μονάδας και ειδικά εν όψει της πανδημίας COVID19;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)