Ερώτηση του Κ. Βελόπουλου με θέμα: Ανεπαρκής και έωλη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σε τοπωνύμια περί την λίμνη Πρεσπών

ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 29/8/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ανεπαρκής και έωλη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σε τοπωνύμια περί την λίμνη Πρεσπών»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Έχουμε δεχθεί ένα αριθμό από διαμαρτυρίες κατοίκων και περιοίκων της λίμνης των Πρεσπών για το ότι είναι ανεπαρκής και έωλη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που συνόδευσε ως υποστηρικτικό στοιχείο το αίτημα επενδυτή για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σε κάποια τοπωνύμια περί την περιοχή τους. Επειδή στην ερευνητική ομάδα της ΜΠΕ που υποβλήθηκε για έγκριση, δεν υπάρχει Γεωλόγος που να μπορεί να στοιχειοθετήσει τα όποια γεωλογικής φύσης ευρήματα εντός της επίμαχης περιοχής, ούτε έχει ληφθεί πρόνοια για την αξιολόγηση αρχαιολογικών ευρημάτων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά λάθη και παραλήψεις όπως: (α) Υπάρχει καρστικό πεδίο έντονα ανεπτυγμένο και στις δύο περιοχές ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ Ι & ΙΙ, το οποίο μπορεί να αναδειχθεί και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, εκδοχή που δεν αναφέρεται στην υφιστάμενη ΜΠΕ. Με την κατασκευή των σχετικών δρόμων ή των πλατειών έδρασης των ανεμογεννητριών θα καταστραφούν οι υφιστάμενες επιφανειακές καρστικές γεωμορφές (πχ δολίνες και καρστικές δομές), όπως αυτό έγινε με την ανάπτυξη του υφιστάμενου αιολικού πάρκου στο Μάλι Μάδι, ενώ υπάρχουν και υπόγειες καρστικές γεωμορφές, κυρίως βάραθρα, που δεν αναφέρονται στην εν λόγω ΜΠΕ. (β) Υπάρχουν αλπικές λίμνες που πρέπει να προστατευθούν και δεν αναφέρονται στην ανωτέρω ΜΠΕ. (γ) Δεν έχουν μελετηθεί και θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην ως άνω ΜΠΕ για τις πηγές της Κρυσταλοπηγής, που βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, νότια της ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗΣ ΙΙ. (δ) Υπάρχουν πολλές ξερολιθικές κατασκευές στις περιοχές εγκατάστασεις των ανεμογεννητριών, οι οποίες δεν αναφέρονται στην ανωτέρω ΜΠΕ, παρά το ότι οι ξερολιθικές κατασκευές αποτελούν Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και προστατεύονται, ενώ, στην σχετική διακήρυξη συμμετείχε και η Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει γίνει καταγραφή και περιγραφή τους σε όλες τις περιοχές έρευνας. (ε) Υπάρχουν τουλάχιστον τρία καταφύγια εντός της επίμαχης περιοχής και πολλά οχυρωματικά έργα, τα οποία δεν αναφέρονται στην ανωτέρω ΜΠΕ, που αποτελούν κατασκευές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

(στ) Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα της παλαιολιθικής περιόδου, που τα οποία δεν αναφέρονται στην ανωτέρω ΜΠΕ, που θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί αλλά και να έχουν αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της παραπάνω περιοχής.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται η ανεπαρκής τεκμηρίωση στη ΜΠΕ που αφορά στην αδειοδότηση Αιολικών Πάρκων επί των Πρεσπών, τόσο στα γεωλογικά θέματα, όσο και σε εκείνα που άπτονται της προστασίας, ως πολιτιστική κληρονομία της πατρίδας μας, στην συγκεκριμένη περιοχή.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Πώς παρέχονται οι εγκρίσεις των ΜΠΕ προκειμένου για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων, ποιος τις ελέγχει για την ακρίβεια τους, πώς ελέγχονται τα περιεχόμενα σε αυτές, ποιος ελέγχει την ακρίβεια των γραφομένων σε μια ΜΠΕ, πώς κατοχυρώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο τις τοπικές κοινωνίες από ζημιές που θα υποστούν σε περίπτωση αβλεψιών ή εσκεμμένων παραλήψεων εντός των εν λόγω και ποια είναι η οφειλόμενη παρέμβαση της Πολιτείας προς αποφυγή και διόρθωση λαθών και παραλήψεων εντός κάποιας ΜΠΕ, που θα διευκολύνει την πρόκληση πολυποίκιλης «ζημιάς» σε μια τοπική κοινωνία;
2. Κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή ενός Γεωλόγου για την ορθή έκδοση μιας ΜΠΕ; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους παραβλέπονται παράγοντες και ευρήματα γεωλογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που μπορεί να καταστήσουν μη σκόπιμη την έγκριση μιας ΜΠΕ, προκειμένου για ένα έργο που θα προκαλέσει πολυποίκιλη αναπτυξιακή «ζημιά» σε μια τοπική κοινωνία;
3. Ενόψει των παραπάνω αναφερόμενων ανεπαρκειών και αβλεψιών, προτίθεσθε να θεσμοθετήσετε την συμμετοχή της ειδικότητας του Γεωλόγου στην διαδικασία της τεκμηρίωσης μιας ΜΠΕ, προ της αρμόδιας υποβολής της εκάστοτε τελευταίας προς έγκριση;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ