Κατάρτιση ανέργων με εστίαση στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα στον Δήμο Πρεσπών

Νέα δράση για ανέργους το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Πρεσπών με αντικείμενο  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών».

Αποστέλλονται τα δικαιολογητικά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την έναρξη της υλοποίησης της δράση υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτική– κατάρτιση και πιστοποίηση» με προϋπολογισμό περίπου σε 100.000,00 ευρώ,  που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και πιστοποίησης για την προετοιμασία σαράντα δύο (42) ανέργων, με στόχο την (επαν)ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας μέσω της εύρεσης εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις, της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της αυταπασχόλησης.

Στόχος του έργου είναι να προετοιμαστούν οι 42 ωφελούμενοι ώστε να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας του Δήμου Πρεσπών, με έμφαση σε δύο ειδικότητες που είναι:

  • «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής» (21 άτομα)
  • «Οριζόντιες Ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας» (21 άτομα)

Στόχος είναι, μέσω των δράσεων του έργου, να αναβαθμιστεί το εργασιακό προφίλ

των ωφελουμένων ανέργων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που εντάσσονται στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροδιατροφής, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3).

Ο Δήμος Πρεσπών ως φορέας υλοποίησης θα προχωρήσει στην οργάνωση της δράσης, την επιλογή μέσα από διαγωνιστική διαδικασία του παρόχου κατάρτισης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) και την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων.