Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 58531/25-09-2021 (Β’ 4441), καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 04η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00μμ, με θέμα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020 Δήμου Αμυνταίου. 

 

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 04η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 266/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  4. Λήψη τελικής απόφασης περί ανταλλαγής δημοτικού ακίνητου στην Τ.Κ. Βεγόρας. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  5. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
  7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 470111008001/0/0 και επίλυση για την έκταση που περιέχει δημοτική γεώτρηση, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
  8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης