Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων και 266 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (167Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 66436/24-10-2021 (Β’ 4919), καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2022.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

   

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεπώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της.

 1. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, κσι θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
 2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109, 2386350116 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις [email protected], [email protected] και [email protected].
 3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

 

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 66436/24-10-2021 (Β’ 4919), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Τροποποίηση της αριθ. 277/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου, ως προς τον χρόνο λήξης της θητείας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 2. Τροποποίηση της αριθ. 278/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου, ως προς τον χρόνο λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 89/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 328/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση ή μη της αριθ. 29/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αίτησης Βύζα Χρυσούλας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 7. Έγκριση ή μη της αριθ. 30/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 8. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης του Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 9. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού συλλόγου, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 10. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Αετού στον Αθλητικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

Σημειώσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνεπώς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της.

 1. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, κσι θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
 2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109, 2386350116 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις [email protected], [email protected] και [email protected].
 3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.