Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ Β΄67), καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 10η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Β’ εξάμηνο 2021). – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4761/28-01-2022 (ΦΕΚ Β΄290), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 10η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 2. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 3. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕ.ΤΕ.ΠΑ – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 4. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 5. Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Τροποποίηση της αριθ. 4/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2022 ως επακόλουθο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης αλλαγής χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Λεβαίας. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης αλλαγής χρήσης γης και εκμίσθωσης αυτής στην Τ.Κ. Αετού. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Συζήτηση και λήψη κατ’ αρχήν απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Καθορισμός Αυτοτελών οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Συναίνεση για την εκσκαφή προς αναζήτηση Θησαυρού στην Τ.Κ. Αγραπιδιών του κ. Μαυροματίδη Χριστόφορου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 13. Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για τοποθέτηση πλευρικών ενημερωτικών πινακιδίων στα πλαίσια του έργου: LIFE SAFE – CROSSING της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 14. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, Οικονομικού Έτους 2020. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 15. Τροποποίηση της αριθ. 212/2021 απόφασης ΔΣ ως προς την παράγραφο Β. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 28/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 29/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 18. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 19. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμορφώσεις – Αναβαθμίσεις – Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 20. Τροποποίηση της αριθ. 338/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 21. Έγκριση αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
 22. Αλλαγή αίθουσας συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης