Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018)και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020)στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 06Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Τροπαιούχου του Δήμου Φλώρινας με ΑΒΚ4154(Πρώην Αστυνομικό Τμήμα Τροπαιούχου)»

Εισηγητής κοςΒασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας ΜελπομένηςΓερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

2. «Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους των Διευθύνσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020 και για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Γάλακτος στους δικαιούχους των Διευθύνσεων του Δήμου Φλώρινας για τη χρονική περίοδο 01/01/2022 έως 05/05/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του Νόμου 4735/2020 η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ¨Επέκταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) της πόλης της Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας¨» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 33/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

4. «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικό δάσος Εθνικού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. ΙώαννηΜουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5. «Σχετικά με 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2022»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ