Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέμα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’ εξάμηνο 2021).

 

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο «Ετοιμάσου για ένα καλύτερο μέλλον». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την υποβολή προσφοράς για αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Αμυνταίου, Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 3. Στέγαση μαθητών Νηπιαγωγείου Αετού Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου, για δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου, για δημιουργία αγροτικής αποθήκης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες Αγ. Παντελεήμονα και Πετρών, και στον οικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες Λεβαίας και Μανιακίου της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Αντικατάσταση μελών Ν.Π. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
 10. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων ως υπεύθυνων λογαριασμών ΕΣΠΑ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
 11. Μεταφορά ποσού από λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στον λογαριασμό όψεως του Δήμου Αμυνταίου, στην Τράπεζα Πειραιώς. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.
 12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθ. 238/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθ. 239/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης