Υπογραφή σύμβασης του έργου ”Βελτίωση Οδικής κατάστασης Δημοτικών Οδών”

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης, υπέγραψε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 20201, τη σύμβαση κατασκευής έργου ” Βελτίωση Οδικής κατάστασης Δημοτικών Οδών” με την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΚΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 74.400,00 ευρώ.

Το έργο αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος (λάκκων) δι’ ασφαλτικού μίγματος στο οδικό δημοτικό δίκτυο οδών εντός και εκτός ορίων όλων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες βλάβες στις δημοτικές οδούς που
εγκυμονούν κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα και τους επιβαίνοντες σε αυτά.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου