Χρηματοδότηση της μελέτης για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Ατραπού

Χρηματοδότηση της μελέτης για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς, Ατραπού, συνολικού προϋπολογισμού 440 χιλ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τη χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, της μελέτης που θα εξασφαλίσει την ωρίμανση του έργου τής κατασκευής βιολογικών καθαρισμών των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς, Ατραπού, συνολικού προϋπολογισμού 439.365,86 ευρώ.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μελέτης για την κατασκευή δύο εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Τριανταφυλλιάς, Πολυποτάμου και Ατραπού του Δήμου Φλώρινας. Η μία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα παραλαμβάνει τα λύματα των οικισμών Δροσοπηγής και Τριανταφυλλιάς και η άλλη τα λύματα των οικισμών Πολυποτάμου και Ατραπού.

Μετά την Προεπεξεργασία, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, ακολουθεί η Τριτοβάθμια επεξεργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας απομακρύνονται όσοι από τους μολυντές έχουν διαφύγει στα προηγούμενα στάδια, όπως ενώσεις αζώτου, φωσφόρου, καθώς και παθογόνοι μικροοργανισμοί που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας είναι ανόργανες λάσπες και βιομάζα. Οι λάσπες αυτές, αν δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, μπορούν να διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριμμάτων, ενώ η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.