1η πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8-1-2021 (Β’ 30), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Υποβολή και συζήτηση επί των Προτάσεων για την Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
5. Τροποποίηση της αριθ. 337/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΤΕΠΑ. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
7. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
8. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
9. Έγκριση της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με δεντροφύτευση στην Τ.Κ Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης