1,2 εκ. ευρώ για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1,2 εκ. ευρώ για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 2 Πράξεων που αφορούν στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2000/60) και στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.186.703,25 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχος και των 2 Πράξεων είναι η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Τα αναλυτικά στοιχεία των Πράξεων που χρηματοδοτούνται έχουν ως εξής:

  • Η Πράξη με τίτλο “Υποστήριξη Παρακολούθησης Μέτρων Προγράμματος 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, Υποστήριξη 2ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών“, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 009,37 ευρώ, έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε σχέση με την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη σύνταξη των απαιτούμενων αναθεωρήσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και να εναρμονιστεί η Περιφέρεια με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Πράξη με τίτλο “Συμπληρωματικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας“, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 693,88 ευρώ, έχει ως αντικείμενο την αναλυτική καταγραφή της ποσότητας και ποιότητας των Υδατικών Συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της διενέργειας δειγματοληψιών, επιτόπου μετρήσεων και εργαστηριακών προσδιορισμών, με σκοπό την προστασία, παρακολούθηση και διαχείριση του πλούσιου υδατικού δυναμικού της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι Πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr