19η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 50907/13-08-2021 (Β’ 3793), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 199/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2022. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.
 7. Κατ΄ αρχήν συζήτηση σχετικά με τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, για το έτος 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Τροποποίηση των ενταγμένων δράσεων στο Δ’ ΕΑΠ και κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 9. Συμπλήρωση της αριθ. 93/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου σχετικά με έγκριση ανταλλαγής εκτάσεων και ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Απόψεις Δημοτικού Συμβουλίου επί ζητημάτων βοσκής του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αγραπιδιάς Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηνοτροφική ζώνη της Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 6.368.847,74€, σύμφωνα με αριθ. 200/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 16. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού συλλόγου, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης συνεργασίας του Δήμου Αμυνταίου με τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας – ΟΕΝΕΦ για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Citizens for Europe. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης