24η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 61910/08-10-2021 (Β’ 4674), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 307/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 308/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  4. Έγκριση εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  5. Έγκριση διέλευσης αγωγού ύδρευσης από ιδιοκτησίες του Δήμου Αμυνταίου στα πλαίσια της πρότασης “Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών”.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  6. Σύσταση δουλείας στο αγρόκτημα Πελαργού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτας». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  7. Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αιτήσεων Δημητρίου και Παντελή Κωτσόπουλου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  8. Έγκριση ή μη της αριθ. 28/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  9. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 28ης Οκτωβρίου και 06ης Νοεμβρίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  10. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης