27η πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020 (Β’ 4899), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Τροποποίηση της αριθ. 311/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Δήμου Αμυνταίου για παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ. Παιδείας. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  3. Παράταση χρόνου ισχύος της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € προ ΦΠΑ, όπως ορίσθηκε με την αριθ. 13/2020 απόφαση ΔΣ Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το οικονομικό έτος 2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  5. Κατ’ αρχήν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης σύστασης δουλείας αγροτικής έκτασης για την εκτέλεση τμήματος του 1ου Υποέργου, στα πλαίσια της Υποβαλλόμενης Πράξης «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση του γηπέδου της Κοινότητας Πελαργού. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης