3η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 2158/14-01-2022 (ΦΕΚ Β΄67), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  2. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  3. Έγκριση της αριθ. 364/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αμυνταίου, έτους 2022. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Πρόεδρος Δ.Σ. Μπερμπερίδης Π.
  4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αμυνταίου για το οικονομικό έτος 2022. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  5. Συζήτηση σχετικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου Αμυνταίου λόγω της ένταξής του στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων. Εισηγητής Μπερμπερίδης Π.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου στη θέση ¨ΠΕΥΚΑΚΙΑ¨ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 200/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα».- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ιορδ.
  8. Έγκριση ή μη της αριθ. 32/2021 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου γηπέδου επί αίτησης Χατζητρύφωνος Ελισάβετ. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ιορδ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης