37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/07/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου  Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας»
 4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση του Οδικού τμήματος “Κοζάνη – Αεροδρόμιο”, της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)»
 5. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης  προσφορών του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 7. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 8. Έγκριση του  2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:” Συντήρηση Φωτισμού κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας  2020″
 9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης υλικών οδοφωτισμού
 10. Έγκριση παραχώρησης γραφείου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 11. Ορισμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Απογραφής της ΠΔΜ.
 12. Διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία για το έργο «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση του οικισμού Μεσοβούνου με την επαρχιακή οδό Πτολεμαΐδας-Πύργων»
 13. Διάθεση πίστωσης για την «Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Γαλάτειας, Πτολεμαΐδας-όρια Π.Ε. Φλώρινας, Καρυοχωρίου – Ερμακιάς, Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Πύργων)»
 14. Διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»
 15. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 16. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 1. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 2. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης
 4. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς
 5. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών
 6. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορά δαπάνη υπέρ ΔΕΔΗΕ
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 10. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 1. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 2. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστόπετρας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Ορεινού Αγώνα Προφήτης Ηλίας, την 7η Αυγούστου του 2021.
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της  Π.Ε. Καστοριάς για χρονικό διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών
 4. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 5. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου
 6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Νικολάου Λυσσαρίδη

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας