43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την δημιουργία και λειτουργία πρότυπου εξειδικευμένου καρδιολογικού τακτικού ιατρείου και καρδιολογικού εργαστηρίου για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Δυτική Μακεδονία» Προϋπολογισμoύ 47.000,00€  (Με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,33 MW, στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 700.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)
 1. Έγκριση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 2. Έγκριση Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσέγγιση ενιαίας υγείας»
 1. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου» Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ
 2. Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ
 3. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1175/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπι τροποποίησης  του 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022
 4. Έγκριση  του από 19/08/2021  2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, που αφορά την ανταγωνιστική  διαδικασία με διαπραγμάτευση της πράξης «Λαογραφία – Πολιτισμός – Θρησκεία, περιοχής LEADER Καστοριάς» και συγκεκριμένα το ΤΜΗΜΑ Β΄- Λεύκωμα- Θρησκευτικά Μνημεία περιοχής Leader Καστοριάς» (αριθμ. 04/2021)
 5. 40η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικο             αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 6. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την έρευνα και καταγραφή των ακινήτων της ΠΕ Γρεβενών και τη σύνταξη αιτήσεων για λογαριασμό της προς Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικά Γραφεία προκειμένου αυτά να καταχωριστούν στο Διπλογραφικό Σύστημα της ΠΔΜ»
 7. Έγκριση του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 8. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου “Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της ΠΕ Γρεβενών 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση Πρακτικού τροποποίησης των συμβασών για την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων :

2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και

2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης  που αφορά το έργο «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Εργαστηρίου»
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης  που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ»
 3. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 173,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια συσσωρευτή για τις ανάγκες του Συγκροτήματος Πυρόσβεσης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 5. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 6. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης που αφορά στην οργάνωση, στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και στην σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης της 31ης /12/2021 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 9. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 11. Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε Γρεβενών 2021
 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης για τη χρηματική χορηγία σε Ολυμπιονίκη Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών που αφορά μίσθωση μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά ζωοτροφών από τα Γρεβενά προς Εύβοια προς κάλυψη των αναγκών των πυρόπληκτων της ΠΕ Εύβοιας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας