5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό 2018ΕΠ04100006 (Έδρα)
 3. Ορισμός Προέδρου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής Έργων έτους 2021
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» έως 29-8-2021
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
 7. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έτος 2021
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ»
 9. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπή διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 184809/22-12-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 13. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 146686/12-10-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 87579/25-06-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 15. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα
 16. Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚOY III τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 17. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού συντήρησης 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης
 18. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) χειμερινών περιόδων με έναρξη από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την 30η Απριλίου 2022 καθώς και των όρων της Διακήρυξης
 19. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/78 σε πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά  ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την 139783/30-12-2021 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΜ
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –  Έδρας για ένα έτος και έγκριση της μελέτης
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος και έγκριση της συνημμένης μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων
 23. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 24. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 25. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PLUG-N-HARVEST»
 26. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 27. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια παρελκομένου πασσαλόμπηξης για το πολυμηχάνημα με αρ. κυκλ. ΜΕ 135958 της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»
 28. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου και μίζας για το φορτηγό με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5407 της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»
 29. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 30. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Ε.Ο 15 και Επ.Ο. 11 Δήμου Πρεσπών»
 31. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ.Πρωτοχωρίου»
 32. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»
 33. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ασφαλτικών στο οδικό δίκτυο Βεντζίων»
 34. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση οδού φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγίας»
 35. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»
 36. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδού από Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση ″Μπουνός″»
 37. Έγκριση Δαπάνης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», σύμφωνα με την παρ 2 άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
 38. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση  του έργου  «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση  παράτασης  της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 40. Έγκριση παράτασης  και τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 41. Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΦΑΡΜΑΚΗ ΗΛΙΑ
 42. Έγκριση παράτασης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 43. Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 44. Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 45. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 46. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 47. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 48. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 51. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 712/20 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών και την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Καστοριάς
 52. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1214/20 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνης «Απόφραξη Τεχνικών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 53. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 517/20 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας ψυχρής ασφάλτου
 54. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 55. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 56. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 57. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 58. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 59. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 60. Συγκρότηση επιτροπών : 1) Διεξαγωγής ανοικτών  διεθνών  -τακτικών  διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών   διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021 και 3) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021
 61. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙIΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 62. Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).0

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας