53η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 04/10/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εξοπλισμός γεώτρησης Δροσερό, θέση Σλάτεινα Δήμου Εορδαίας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 41.129,03 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για το έργο: «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΛΩΝ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 300.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Συνολικού Προϋπολογισμού:  150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 930.000,00 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο  «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση Τροποποίησης 2/2022  Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 8. Έγκριση 5ης Τροποποίησης (Τροπ. 5) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18/2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 67.133,60€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης χιλιάδων 15.000 € για καθαρισμό καναλιών στην Τοπική Κοινότητα  Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 12. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής:  Γεν. Δ/ντής Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Π.Δ.Μ. – Προϊστάμενος τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού)
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για το πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων,ηλικίας 55-67 ετών για έτη 2022-2024 (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 15. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Θρακικής Εστίας Εορδαίας «ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 15 και 16 Οκτωβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά επιχορήγηση του Συλλόγου ΑΜΕΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «οριΖΩΝΤΑΣ» της ΠΕ Κοζάνης, για προμήθεια εξοπλισμού στη Δομή στήριξης και εκπαίδευσης ΑΜΕΑ  (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 18. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 20. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή έγγραφης γνωμοδότησης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 2. Έγκριση δαπανών έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στην Τ.Κ. Κνίδης» πρπυπολογισμού 25.000,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2022-2023» προϋπολογισμού 1.592.230,93 € (συμπ. ΦΠΑ 13%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 1. 51η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016 και τροποποιήσεις προϋπολογισμών έργων στο πλαίσιο του ΕΑΠ 2012- 2016 ανά Φορέα Πρότασης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 2. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 4. Έγκριση νομικής υποστήριξης πρώην αιρετών και ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 5. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 6. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
 7. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
 8. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
 9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των Περιφερειακών Συμβούλων στην 21η και 22η Συνεδρίαση του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.
 10. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. στην 21η και 22η Συνεδρίαση του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας