56η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/12/2020 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΜΠ 041 του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου  έργου με τίτλο «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Λουκομίου  Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 268.290,56€  (µε Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΜΠ 041 του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου  με τίτλο «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Καισαρειάς Π.Ε. Κοζάνης»Προϋπολογισμού : 274.496,75€  (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΜΠ 041 του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου με τίτλο «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Σισανίου Π.Ε. Κοζάνης»Προϋπολογισμού : 94.721,87€  (µε Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην ΣΑΜΠ 041 του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου με τίτλο «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Σπάρτου Π.Ε. Κοζάνης»Προϋπολογισμού : 390.215,04€  (µε Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης της σύμβασης προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, Προϋπολογισμού 756.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)».
 7. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικ.έτους 2021
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών»
 10. Έγκριση  παράτασης του χρόνου  ισχύος των συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών
 11.  Έγκριση του πρακτικού της διαπραγμάτευσης  νέων  δρομολογίων III μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 12. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του   ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
 13. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΩΝΝΤΑΝΤΙΝΟΥ
 14. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΥ
 15. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της   ΓΥΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
 16. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Αγορά υλικών επισκευής γέφυρας Μπέλεϋ Πλατανιάς
 18.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οικίσκου (Container) για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Κέντρου Υγείας Σερβίων
 19. .Έγκριση 1) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και 2) απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καλύπτρας καρότσας σε Υπηρεσιακό Όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5443 τύπου FORD RANGER, αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 20.  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οικίσκου (ISOBOX) για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης  που αφορά «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ.Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500173 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Α εξαμήνου έτους 2021 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων   Εδρας  και ποσού 127.135,20 ευρώ που αφορά υπερωρίες Α εξαμήνου 2021 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων ΠΕ Κοζάνης
 23. Έγκριση Δαπανών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν προμήθεια υδραυλικών υλικών  και τοποθέτηση εξοπλισμού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) για τις ανάγκες αποχιονισμού της Π.Ε. Κοζάνης
 24. Ορισμός Δικηγόρου
 1. Ορισμός Δικηγόρου
 2. Ορισμός Δικηγόρου
 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης  του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 2. Έγκριση Συγκρότησης  επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 3.  Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2021 β) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2021, γ) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και αυτών που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2021, δ) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής γνωμοδότησης άχρηστου υλικού για το έτος 2021, ε) συγκρότησης  μελών για τεχνικές διευκρινήσεις στις ανωτέρω επιτροπές διαγωνισμού για το έτος 2021
 4. Έγκριση της  διενέργειας και των  όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ,  για την ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ).» Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ :  25.460,00€
 5. ΄Εγκριση  του 2ου Α.Π.Ε.. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ    ΣΤΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠ.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
 6. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού , της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022
 7. Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά την ανάγκη άμεσης μίσθωσης χώρου , για την στέγαση υπηρεσίας του ΕΟΔΥ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι rapid test για όλη την Π.Ε.Καστοριάς , στα πλαίσια περιορισμού εξάπλωσης του covid 10
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός κιοσκιού σπαστού – τέντα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 10. Έγκριση παράτασης  σύμβασης που αφορά την  διενέργεια της πλήρους φυσικής απογραφής, την ηλεκτρονική καταγραφή τους σε αρχείο για εισαγωγή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και τη δημιουργία του Μητρώου Παγίων Στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 11. Έγκριση του πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την  «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2020-2021» προϋπολογισμού 183.699,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
 12. Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 103.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 83.064,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 13. Έγκριση 1) δαπάνης Πολιτικής Προστασίας και 2) της απευθείας ανάθεσης (Απολύμανση γραφείων Διοικητηρίου Γρεβενών)
 14. Έγκριση δαπανών έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών
 15.  Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας ( Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Γεώφραγμα Αρδευτικού Κέντρου Γρεβενών)
 16. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 34 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 24-11-2020 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020-21 και του αναδόχου αυτής
 17. Έγκριση του Πρακτικού Νο 35 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 25-11-2020 για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς νηπίων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020-21 και των αναδόχων αυτής
 18.  Έγκριση  της τροποποίησης στο ορθό του Τμήματος 13 του Πίνακα Ι της αριθ. 1444/2020 Απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον αριθμό των μαθητών, το είδος του λεωφορείου που μεταφέρει τους μαθητές και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια της μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-21
 19. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 20. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΜΠΕΛΙΑ” του ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 21. Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ. 3) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) που αφορούν προμήθεια υλικών για τη διαχείριση εμφάνισης περιστατικών της νόσου covid-19 σε εκτροφές γουνοφόρων ζώων της Π.Ε. Φλώρινας
 23.  Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση χώρου στέγασης ΕΟΔΥ για ελέγχους Rapid Test στο Δήμο Εορδαίας
 24. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαρισμού και υγιεινής για τη στήριξη της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης ,του ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» της ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΕΡΕΙΤΗΣ»

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.