7η πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 12639/27-02-2021 (Β’ 793), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου για τον νέο εκλογικό νόμο των ΟΤΑ, ως προς την εκλογή των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
 2. Συναίνεση Δήμου Αμυνταίου για χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής, για ανεύρεση θησαυρού στην Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονα. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 421.600,00€, σύμφωνα με αριθ. 32/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», συνολικού ποσού 2.635.500,00€. σύμφωνα με αριθ. 33/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 36/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 42/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 13. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 14. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
 15. Επικαιροποίηση της αριθ. 75/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ως προς τη σύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας για έργο «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Ξινού Νερού» – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης